BG

Общи условия за ползване

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява общите условия за използването на velyhome.com, включително сключването на договор за покупко-продажба с доставчика – компания „Вели Хоум“ ЕООД, собственик на този електронен магазин.

 

2. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Онлайн магазинът velyhome.com е собственост на фирма „Вели Хоум“ ЕООД.

Компанията е със седалище: София, п.к. 1505 и адрес на управление: гр. София, ул. "Околчица" №8, ЕИК: 203758835. Сайтът е специализиран в продажбата на подбран текстил за  леглото и дома, включително аутлет на известни марки. 

 

3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. Доставчик – "Вели Хоум" ЕООД
3.2. Сайт / онлайн магазин – домейнът velyhome.com и неговите поддомейни 
3.3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва сайта на velyhome.com по какъвто и да е начин, включително, но не само, като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.
3.4. Клиентски профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на артикули от Сайта.
3.6. Артикули – артикулите в сайта и всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта – стоките и услугите.
3.7. Поръчка – представлява направената по електронен път поръчка от Клиента, която представлява по същество договор за покупко-продажба на артикули от Сайта между Доставчика и Клиента, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.
3.8. Коментар – оценка или критична забележка, на края на всяка страница или на друг коментар.
3.9. Въпрос – Форма на обръщение към други Клиенти/Доставчика, с цел да се получи информация относно артикулите на съответната страница.
3.10.  Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент или от Доставчика.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Общите условия на velyhome.com са задължителни за всички потребители на Сайта.
4.2. Всяко използване на този Сайт означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от "Вели Хоум" ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
4.4.    "Вели Хоум" ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.
4.5.    Във всеки един случай на промяна на общите условия,  "Вели Хоум" ЕООД ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.
4.6.    "Вели Хоум" ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Сайта. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, "Вели Хоум" ООД уточнява, че описанията и изображенията на артикулите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от тях незначително, поради промяна на характеристиките или дизайна им.
4.7.    Характеристиките или цените на продуктите, описани в Сайта могат да бъдат променяни от Доставчика "Вели Хоум" ЕООД по всяко време и може да има допуснати по невнимание грешки.
4.8.    Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние от „Вели Хоум“ ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация за своите клиенти.

 

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

5.1. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Клиентът заявява по телефона или имейл желанието си да получи съответните артикули от Доставчика срещу заплащане.

5.2. Доставчикът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Доставчикът прави по електронен път (имейл) или по телефона.  В случай, че поръчаните артикули не са налични или се различават от показаните в могазина, Доставчикът е задължен да договори с Клиента нови срокове или да опише наличните артикули, с цел потвърждение на покупката на последния.

5.3. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички артикули в поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. В тази ситуация, Доставчикът е задължен да върне полученото предварително плащане за артикулите, които няма да достави.

5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Доставчика и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му, на уведомление от страна на Доставчика, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

5.5. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.

 

6. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБИ

6.1. Достъпът до velyhome.com.bg с цел разглеждане, коментари или регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2. Velyhome.com си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на velyhome.com по какъвто и да е начин. При това положение, Клиентът може да се свърже с velyhome.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. velyhome.com не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

6.3. Клиентът има право да публикува мнения относно артикули, както и да се свързва с velyhome.com на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта.  Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Доставчикът има свободата да обработва получената от Клиента информация, без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

6.4. Комуникацията с Доставчика може да се осъществи чрез директна връзка или на посочените на сайта адреси на страница „Контакти”. Доставчикът има свободата да борави с получената информация по време на комуникацията, без да бъде необходимо да се обосновава за това.

6.5. В случай на необичайно голям трафик в интернет мрежата, velyhome.com си запазва правото да изисква от Клиентите да въвеждат ръчно валидиращите кодове тип captcha, с цел защита на публикуваната информация в Сайта.

6.6. Velyhome.com може да публикува рекламна или промоционална информация за артикулите или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

6.7. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси. Цените не включват транспорт, който е за сметка на клиента, освен при условията, обявени в интернет магазина.

6.8. В предвидените от закона случаи, цената на Стоките от вид електроника, обявени на Сайта включват зелена такса. В случай, че Клиентът поиска детайли относно точната стойност на добавената сума към цената на Стоката, той трябва да се свърже с velyhome.com.

6.9. В случай на онлайн плащания или плащания по банка, Клиентът дължи на Доставчика точната сума по поръчката. Последният не носи каквато и да е отговорност възникнали допълнителни разходи във връзка с транзакцията, както и за валутните разлики в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към „Вели Хоум” ЕООД се приема като международно плащане от някои банки в България и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, които velyhome.com извърщва към Клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на плащане към последния или друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Клиента. Затова „Вели Хоум” ЕООД препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка за артикулите, продавани от velyhome.com.

6.10. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлагания артикул, а не да го представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъотвествия.

6.11. След 14 (четиринадесет) дни от момента на закупуването на артикул, Доставчикът може да помоли Клиента да коментира закупения артикул в сайта. Искането ще бъде изпратено на регистрираната електронна поща на клиентския му профил. По този начин, Клиентът допринася за информирането на другите клиенти на Сайта и се включва активно в развиването на нови артикули и в по-подробното описание на характеристиките им, което да направи сайта по-полезен.

 

7. ПОРЪЧКА

7.1. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните артикули в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

7.2. Добавянето на един артикул в количката за покупки, без тя да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на артикула.

7.3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Доставчика поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

7.4. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

7.6. Доставчикът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента незабавно. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

•  осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания

•  предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

 

8. ОТКАЗ И ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКА

8.1. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на артикулите, предлагани от velyhome.com в случай, че се откаже от поръчката си в срок от 7 дни след извършването на поръчката и заяви това в писмено към Доставчика – в коментар, през контактната форма или по имейл.

8.2. Клиентът следва да върне артикулите от поръчката си от сайта velyhome.com продукта на адрес: 

гр. София, ул. "Околчица" №8, вх.А, ап.1.2 или на обратния от товарителницата адрес, в ново състояние, както ги е получил и в грижливо затворена опаковка. Щети по артикулите и опаковката, които ще ги направят непродаваеми, не са допустими.

8.3. В този случай, Доставчикът се задължава да възстанови платената сума по поръчката, от която Клиентът се е отказал. Сумата ще бъде възстановена както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента:

• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането,

• Плащанията, направени чрез наложен платеж – с наложен платеж или по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.

8.4. Доставчикът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от поръчка до получаването на върнатите продадените артикули във вида по т.8.2. При нарушаване на клауза 8.2. Доставчикът може да откаже да върне сумата на Клиента и да му върне артикулите за негова сметка.

8.5. В случай, че има поръчан и предварително заплатен артикул от Клиента, който не може да бъде доставен от Доставчика, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече сума, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Доставчикът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за анулиране на поръчката.

 

9. ГАРАНЦИИ

9. Всички артикули във velyhome.com са с гарантиран произход и гаранция от 2 месеца за фабричен дефект или механична грешка, освен ако в описанието на артикула не е посочен друг срок.

 

10. ОТГОВОРНОСТ

10.1 Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Доставчика.

10.2 Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена до стойността на поръчания и платен артикул.

10.3 Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

10.4 Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

11. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

11.1  Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на клиентски профил и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на velyhome.com, и дава изричното си и недвусмислено съгласие всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от  velyhome.com, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя.

11.2  Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това по надлежен ред.